баланс(продължение)

В пасива на счетоводния баланс се посочват сумата на собствения капитал и на задълженията на предприятието към балансовата дата.

Раздел А: Собствен капитал.

Собственият капитал е израз на чистата стойност на капитала. Той е равен на нетните активи на предприятието и се изразява като разлика между реалните активи и пасивите му.

Група Записан капитал.

В статия „Записан капитал“ се посочват вноските на собствениците (съдружниците) съгласно дружествения договор, независимо от това дали са изцяло внесени или не. Той е относително постоянна величина и се определя от номиналната стойност на акциите и дяловете. Записаният капитал се обособява в зависимост от това дали е налице изискване за регистрация по закон или не се изисква регистрация по закон, а се определя по решение на собствениците.

Група Премии от емисии Посочват се премиите от емисия на акции от акционерни дружества, продадени по курс над номинала – емисии от премии, премии от сливане, от изкупуване на акции и облигации, превръщане на облигации в акции и пр. Заделянето им е регламентирано в ТЗ.

Статия Законови резерви.

В статията се посочват общите резерви, създадени  чрез заделяне на част от балансовата печалба и предназначени за покриване на загуби по силата на нормативен акт. Например, съгласно чл. 246 ал. 2 от ТЗ акционерните дружества ежегодно заделят във фонд резервен най-малко 1/10 част от печалбата, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала. Средствата заделени за законови резерви могат да се изразходват само за покриване на загуба.

Статия Резерв, свързан с изкупени собствени акции. В статия „Резерв, свързан с изкупени собствени акции“ се посочва образуваният резерв по реда на чл. 187в, ал. 4 от Търговския закон. Дружеството е длъжно да образува резерв в размер номиналната стойност на всички изкупени акции по ал. 1. Този резерв може да се разпределя между акционерите само при намаляване на капитала с изкупените акции, както и да се използва за увеличаване на капитала. Резерва се отнася за специална група акции, за които е предвидено в устава на АД, че подлежат на обратно изкупуване при определени условия и ред.

Статия  Други резерви. Обичайно в статията се посочват допълнителните резерви, които се формират от печалбата на дружеството.

Група Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: Тя е резултат от предходни отчетни периоди /неразпределена печалба или непокрита загуба/. Непокритата загуба се посочва с отрицателен знак в счетоводния баланс.

Група Текуща печалба (загуба). Посочва се текущия финансов резултат за отчетния период. Необходимо е сумата да съвпада с печалба (загуба) в Отчета за приходи и разходи и с текущия финансов резултат в Отчета за собствения капитал. Ако за отчетния период е реализирана загуба, резултата се посочва с отрицателен знак.

Раздел Б: Провизии и сходни задължения.

В раздела се представят съществуващите правни или конструктивни задължения с неопределена срочност или размер. Размерът на признатата провизия следва да бъде най-добрата приблизителна оценка на разходите, необходими за покриване на задължението към датата на баланса. Най-добрата оценка на разходите, необходими за покриване на задължение, е сумата, която предприятието би платило пропорционално за погасяване на задължението към датата на баланса или за да го прехвърли към трета страна по същото време. Оценките на резултата и финансовия ефект се определят по усмотрение на ръководството на предприятието, като се вземе предвид и минал опит с подобни транзакции и в някои случаи доклади на независими експерти.

Статия Провизии за пенсии и други подобни задължения. Посочват се провизиите за бъдещи плащания на персонала,  регламентирани в СС 19 Доходи на персонала.

Статия  Провизии за данъци, в т.ч. отсрочени данъци. Тези провизии се представят съгласно изискванията на СС 12 Данъци от печалбата. В пасива на счетоводния баланс като отсрочен данък се посочва превишението на пасивите над активите по отсрочени данъци.

Статия Други провизии и сходни задължения. Посочват се провизиите за конструктивни или правни задължения, заделени по смисъла на СС 37 Провизии и условни задължения и условни активи.

Раздел В: Задължения.

Задълженията на предприятието, към датата на баланса се представят разделно според падежа на погасяването им. Задълженията със срок на погасяване до и над една година се посочват отделно за всяка статия и за раздела като цяло. Често допускана грешка в практиката е задължения, които не са погасени за период по-дълъг от 12 месеца да се посочват в счетоводния баланс като дългосрочни задължения. Като задължения над една година се представят задължения, чийто падеж настъпва след 1 година.

Статия Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите. Конвертируемите облигации са ценни  книжа   които дават право на своя притежател  да ги замени за точно определен брой обикновени акции. Конвертируемите облигации имат всички качества на  обикновени облигации – те са документ за емисия на дълг, носят доход под формата на  лихва и подлежат на погасяване  след изтичане на определен срок.

Статия  Задължения по полици. В статия „Задължения по полици“ се посочват задълженията по менителници, записи на заповед и други.

Статия Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия. В тази статия  се посочват възникналите от дейността на предприятието задължения към асоциирани и смесени предприятия. Посочват се и задълженията на отчитащото се предприятие, когато то е асоциирано или смесено на предприятието, към което е задължението.

Статия Други задължения. В статията се посочват обобщено и по отделно задълженията към персонала, към осигурители, данъчни задължения и др.

Следва да се посочи, че изготвянето на счетоводния баланс не се свежда до механично прехвърляне на салда от счетоводните сметки в балансовите статии. Необходим е детайлен и задълбочен анализ на остатъците по всяка една счетоводна сметка, както и проверка на приложимата оценъчна база. Това е една от предпоставките да се постигнат качествените характеристики на финансовите отчети – разбираемост, уместност, надеждност и сравнимост.

 

spodelime.com

Да изготвим верен счетоводен баланс (продължение)

2 мнения по „Да изготвим верен счетоводен баланс (продължение)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *