dgaccount събития след датата на балансаСъгласно НСС 10 събития след датата на баланса са събития, които възникват между датата към която е изготвен отчетът и датата, на която е утвърден за публикуване. Събитията след датата на баланса се разграничават в две групи:

 • събития, които доказват условия, съществували към датата на баланса;
 • събития, които са показателни за условия, възникнали след датата на баланса.

Първата група изисква корекция на стойността на позиции в отчета или признаването на нови такива и затова са означени като коригиращи събития. Втората група са такива, които изискват оповестяване в бележките към финансовия отчет. Не се налага промяна в стойностната оценка на величините във финансовия отчет. Това са некоригиращите събития.

При изготвянето на финансовите отчети следва да се анализира и да се отрази всяка съществена информация във връзка със следните обстоятелства:

 1. Възникването на събития след датата на баланса, които да поставят под въпрос предположението за действащо предприятие;
 2. Събития след датата на баланса, изискващи корекции на някои счетоводни пера във финансовия отчет за изтеклата година.

  Такива събития могат да бъдат :

  • Заличаването от търговския регистър на клиенти, от които предприятието има съществени по размер неудовлетворени вземания. Налагат се следните корекции:
   • В Баланса – намаление на вземанията от клиенти и намаление на текущия финансов резултат.
   • В Отчета за приходи и разходи – увеличение на разходите за обезценка на вземанията и намаление на текущия финансов резултат.
  • Решение след датата на баланса на съдебно дело, което потвърждава съществуващо задължение изисква следните корекции във финансовия отчет:
   • В Баланса – увеличение на задълженията на предприятието и намаление на текущия финансов резултат.
   • В Отчета за приходи и разходи – увеличение на другите разходи и намаление на текущия финансов резултат.
  • Установяване след датата на отчета на цената на придобиване на активи, закупени преди датата на отчета:
   • В Баланса – увеличение на стойността, с която активите са представени и увеличение на задълженията на предприятието.
   • В Отчета за приходи и разходи – корекции не се правят.
  • Установяване след датата на отчета на точната продажна цена на дълготрайни активи, продадени преди датата на отчета изисква:
   • В Баланса – увеличение на вземанията от клиенти и увеличение на финансовия резултат.
   • В Отчета за приходи и разходи – увеличение на приходите от продажби на активи и увеличение на текущия финансов резултат.
  • Продажбата на материални запаси след датата на балнса, която може да послужи като доказателство за тяхната нетна реализируема стойност към датата на отчета. Това е основание за корекция:
   • В Баланса – на стойността, с която материалните запаси са представени и корекция на финансовия резултат на предприятието.
   • В Отчета за приходи и разходи – на разходите за обезценка на активи и корекция на текущия финансовия резултат.

Важно е да отбележим, че освен съответните корекции в самия финансов отчет, отразените коригиращи събития е необходимо да бъдат подробно описани в приложението към този отчет. Описанието е подходящо да съдържа информация за вида на отразеното коригиращо събитие, неговата сума и перата в които е отразено събитието.

 1. Събития след датата на балнса, изискващи само оповестяване на допълнителни обстоятелства в бележките към финансовия отчет. Те имат значение за оценката на заинтересованите лица.

  Такива събития например са:

 • Промени в стойността на записания капитал, собствеността на дяловете, както и сключване на споразумения за преобразуване на дружеството или неговата ликвидация. Необходимо е подробно описание на новата стойност на записания капитал, броя на новоемитираните акции, срокове по споразуменията за преобразуване на дружеството или ликвидацията, поети ангажименти в тази връзка, очаквани разходи.
 • Значими промени в условията за търговия и икономическия климат, в които дружеството работи.
 • Унищожаване на дълготрайни материални и нематериални активи или продажби на основни активи, свързани със специфика на дейността на предприятието. Посочва се отчетната стойност на активите.
 • Изразено намерение на ръководството или предприети действия за придобиването на нови предприятия по пътя на бизнескомбинациите, преустановяване на дейности или престуктуриране.
 • Настъпването на събития в отношенията на предприятието с неговите клиенти, служители, основни доставчици и правителството по отношение на влезли в сила съдебни решения; промяна в собствениците; съществени промени в законодателството, засягащи дейността му; започнали съдебни спорове. Подробно се описва всяка важна информация с посочване на контрагенти, материален интерес за предприятието и др.;
 • Необичайно увеличение или намаление на централните валутни курсове на валутите, които предприятието използва в обичайната си дейност. Посочва се сравнителна информация за преоценената стойност на всички валутни позиции във финансовия отчет.
 • Съществени изменения в пазарните стойности на активи и пасиви, след датата на съставяне на годишния финансов отчет.  Посочва се сравнима информация за всички активи като се включва балансовата стойност, с която са представени в отчета и тяхната актуална пазарна стойност.
 • Вписване на нови неотменими ангажименти, заеми или гаранции. Описват се сумата на заема или размера на поетата гаранция, както и вида, местонахождението, отчетната и балансовата стойност на имуществото, върху което са учредени тежести.
 • Решение на Общото събрание за разпределяне на дивиденти или за обезсилване на дивиденти. Оповестява се сумата, разпределена за дивиденти, дивидента на една акция и сроковете за изплащането им.

В заключение ще уточним, че за потребителите е важно оповестяването на информация за това, кога отчетът е бил одобрен за публикуване, тъй като той не отразява събития след тази дата.

 

 

share button

Събития след датата на баланса

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *