Необходимост от финансов анализ

финансов анализ

Показателите за финансов анализ дават ясна представа за темповете на развитие на бизнеса. Показват неговите силни или слаби страни. Служат за прогнозиране на бъдещото развитие на предприятието. Ето защо, ако имате необходимост от доказване на:

  • кредитоспособността на вашата фирма пред финансова институция;
  • възможността Ви да изпълните даден проект или поръчка пред Вашия бизнес партньор;
  • обосновка при вземане на управленски решения.

Ние ще извършим финансов анализ на дейността на предприятието.

Услугата включва:

  • Анализ и оценка на финансовото състояние – анализ на активите, капитала и задълженията на предприятието;
  • Анализ на ефективността от дейността – анализ на разходите и приходите;
  • Анализ на паричните потоци – анализ на постъпленията и плащанията по видове дейности, по контрагенти;
  • Оценка на ликвидността, рентабилността и платежоспособността на предприятието;
  • Анализ на факторите, повлияли промените във финансовото състояние.

Резултате ще обобщим в доклад, ще онагледим с таблици и графики, ще изготвим презентация, която да представите пред Вашите колеги и партньори.