Услуги

Ди Джи Акаунт предлага комплекс от счетоводни услуги за юридически лица, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, самоосигуряващи се лица и др.

Научете повече за нашите услуги:

Предлагаме пълно счетоводно обслужване на фирми и физически лица. При нас ще получите ежемесечно абонаментно обслужване, еднократни счетоводни услуги и консултации

Извършваме всички необходими услуги за управлението и администрирането на персонала:  изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения; регистрация

Предлагаме пълно обслужване по повод на изчисляването, декларирането и внасянето на дължимите данъци, според вида на дейността на предприятието

Ние предлагаме комплекс от процедури във връзка с годишното счетоводно приключване, изготвянето на годишния финансов отчет и данъчната декларация и представянето им на необходимите институции

Ако имате идея и планирате да започнете собствен бизнес ние Ви предлагаме своето сътрудничество във връзка с регистрация на Вашата нова фирма

Извършваме анализ на финансовото състояние, който включва анализ на активите, пасивите и капитала на фирмата, анализ на приходите, разходите и паричните потоци. Чрез показатели за ликвидност, платежоспособност, рентабилност се установяват силните и слабите страни на бизнеса