годишно приключване

Съгласно българското законодателство към 31-ви Декември на всяка календарна година предприятията са длъжни да приключат финансовата година и изготвят финансов отчет. Той подлежи на представяне в Националната агенция по приходите, заедно с годишната данъчна декларация и в Националния статистически институт. Ние ви предлагаме комплекс от процедури във връзка с годишното приключване. Те включват инвентаризация на материалите, стоките и дълготрайните активи на фирмата. Също така включват и преглед и анализ на събираемостта на вземанията и приключване на счетоводните сметки за разходи и приходи. Процедурата приключва с установяване на финансовия резултат за годината и изчисляване на дължимия корпоративен данък.

Услугите, които Ви предлагаме включват:
  • Изготвяне на годишни финансови отчети по националните и международните счетоводни стандарти;
  • Изготвяне на междинни финансови отчети за нуждите на управлението или собствениците;
  • Изготвяне на годишни доклади за дейността на предприятието;
  • Подаване на отчети в НАП, НСИ, Агенция по Вписванията.

Ако Вашата фирма е с малък документооборот, Вие успявате да се справите със задълженията си през годината самостоятелно. Предлагаме своята помощ при годишното счетоводно приключване. Ние ще осчетоводим всички издадени и получени документи и ще изготвим Вашия финансов отчет.