Данъци

Режимът на данъчно облагане в България включва две групи данъци: преки и косвени. Ние предлагаме пълно обслужване по повод на изчисляването, декларирането и внасянето на дължимите данъци, според вида на дейността на предприятието. 

Във връзка с данъчното облагане на бизнеса Ви предлагаме следните услуги:
  • Изготвяне на всички необходими документи за регистрация по ЗДДС;
  • Изготвяне и подаване на месечни справки-декларации по ЗДДС;
  • Изготвяне на платежни нареждания за плащане на дължимия за месеца ДДС;
  • Изготвяне и подаване на периодични декларации по ЗКПО – за данък върху доходи от наем, дивиденти и ликвидационни дялове и др.;
  • Изготвяне и подаване на годишна декларация по ЗКПО и ЗДДФЛ;
  • Патентен данък;
  • Други.