счетоводен баланс

Счетоводният баланс представя активите, пасивите и собствения капитал на предприятието, като информацията за тях е систематизирана в раздели, групи и статии. За да е верен един счетоводен баланс не означава само сумата на актива и пасива на баланса да са равни. Означа всяка статия, група или раздел да дава правилна информация за съответните видове активи, пасиви или елементи на капитала на предприятието. Тя касае от една старана правилното класифициране и от друга страна – правилното оценяване. Компонентите от статиите в актива и пасива на счетоводния баланс се оценяват отделно един от друг. Активите, пасивите и собственият капитал се посочват в счетоводния баланс по балансова стойност. Тя е определена като разлика между отчетната стойност и коректива, отнасящ се за тази стойност. Когато актив или пасив е свързан с повече от една статия, връзката му с другите статии се оповестява в приложението, в случай че е необходимо за разбирането на финансовия отчет.

Активите се представят в счетоводния баланс като текущи (краткотрайни / краткосрочни) или нетекущи (дълготрайни/дългосрочни) в зависимост от срока на задържането им.

Раздел А: Записан, но невнесен капитал

Записаният, но невнесен капитал следва да се разглежда по-скоро като коректив на собствения капитал, а не като елемент на реалните активи на предприятието.

Раздел Б: Нетекущи активи

Като нетекущи са представят онези активи, които са придобити с цел да бъдат използвани или държани за период по-дълъг от един оперативен цикъл в дейността на предприятието. Оперативният цикъл е времето от придобиване на активите (материали, суровини и други), които влизат в процес на преработка, до реализация на създадения продукт в парични средства. Когато един актив се реализира като част от оперативния цикъл на предприятието, той се представя като текущ дори и тогава, когато не се очаква да бъде реализиран през следващите 12 месеца.

Група I: Нематериални активи

Като нематериални се представят установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които нямат физическа субстанция, въпреки че могат да се съдържат във физическа субстанция, или носителят им може да има физическа субстанция; които са със съществено значение при употребата им и от използването им се очаква икономическа изгода. След първоначалното им признаване нематериалните активи се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Статия : Продукти от развойна дейност

В балансовата статия се представят нови или съществено подобрени материали, устройства, продукти, процеси, системи или услуги преди започването на търговското производство или употреба в дейността на предприятието, предпроизводствени прототипи и модели, инструменти, матрици, шаблони и други подобни, в резултат на използването на нова технология, пилотни машини, алтернативи на нови или усъвършенствани материали, устройства, продукти, процеси, системи и услуги.

Статия: Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи

Посочват се суми само, когато съответните права и активи са придобити възмездно или са създадени от предприятието по стопански начин.

Статия: Търговска репутация

Посочва се само репутацията в резултат на бизнескомбинации. Когато едно предприятие придобива друго и последното престане да съществува, разликата между разходите по придобиването и справедливата стойност на придобитите активи и пасиви представлява за купувача търговска репутация. Тя бива положителна и отрицателна. Положителна репутация възниква при превишение на разходите по придобиването над дела на придобиващия в справедливата стойност на придобитите активи и пасиви към датата на разменната операция. В противен случай възниква отрицателна репутация. Тя се записва с отрицателен знак в баланса. Положителните и отрицателни репутации, които се получават при бизнескомбинациите се компенсират и представят нетно.

Вътрешно създадената репутация в предприятието не е обект на счетоводно отчитане и представяне във финансовите отчети.

Статия: Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане

Аванси за изграждане на ДНА са нетекущ актив. За целите на изготвянето на ГФО следва да се разграничат от авансите за нетекущи материални активи и материални запаси, които се показват отделно на съответните места в баланса.

Група II: Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи се представят в счетоводния баланс по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка. Обезценка на активи се признава, когато възстановимата стойност спадне под балансова стойност. Тестване за обезценка на активите се извършва най-малко веднъж годишно, в края на отчетния период във връзка със съставянето на годишния финансов отчет. Възстановима стойност представлява по-високата стойност от нетната продажна цена на даден актив и неговата стойност в употреба.

Статия: Земи и сгради

Особеното тук е, че в балансова статия „Земи и сгради“ се посочват още и правата върху недвижимо имущество- право на владеене, право на ползване, право на строеж.

Статия: Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане

В тази статия на счетоводния баланс се посочват предоставените аванси за придобиване на ДМА, както и незавършеното строителство на ДМА, отчетено по сметка Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи.

Група III: Дългосрочни финансови активи

Статия: Акции и дялове в предприятия от група

В статията се посочва себестойността на дългосрочната инвестиция на предприятието в капитала на дъщерни предприятия. Дъщерни предприятия са предприятията, в които отчитащото се  предприятие (предприятие – майка) упражнява контрол над финансовата и оперативната политика. В индивидуалния си финансов отчет предприятието – майка отчита инвестицията в дъщерно предприятие по себестойностния метод съгласно СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия или като финансов актив съгласно СС – 32 Финансови инструменти. Инвестицията се отчита по цена на придобиване. Инвеститорът отчита приход от инвестицията единствено до степента, в която той получава суми при разпределение на натрупаните печалби на предприятието (дивиденти), в което е инвестирано, възникнали след датата на придобиване на инвестицията. Разпределенията, надвишаващи тези печалби, представляват възстановяване на инвестицията и се отчитат като намаление на себестойността й.

Статия: Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

Асоциирано предприятие е предприятие, в което инвеститорът упражнява значително влияние, но което не представлява нито дъщерно предприятие, нито смесено предприятие на инвеститора.

Статия: Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия

В тази статия на счетоводния баланс  се посочват както предоставените заеми на асоциирани и смесени предприятия, така и когато отчитащото се предприятие е асоциирано или смесено на предприятието, което е получило заема.

Статия: Дългосрочни инвестиции

В статията освен дългосрочните инвестиции различни от тези в дъщерни и асоциирани предприятия  се посочват и инвестиционните имоти. Те са онези земи или сгради, или части от тях, държани от собственика или от наемателя по финансов лизинг по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличаване на стойността на капитала, или и за двете, отколкото за използване при производството на продукция или оказването на услуги; доставката на материали, стоки или услуги; за административни цели; от персонала – независимо дали персоналът плаща наем по пазарни цени; продажба в рамките на икономическата дейност на предприятието. Инвестиционните имоти се представят в годишния финансов отчет по модела на справедливата стойност или по модела на цената на придобиване.

Група IV: Отсрочени данъци

Активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват в счетоводния баланс компенсирано. Като отсрочен данък в актива на счетоводния баланс се посочва превишението на активите над пасивите по отсрочени данъци.

Раздел В: Текущи активи

Като текущи активи се представят:

А) активите, които са придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в оперативния цикъл на предприятието;

Б) активите, които са придобити с цел последваща продажба;

В) когато един нетекущ актив е обявен за продажба следва също да се покаже като текущ актив, обявен за продажба. В този случай амортизация на актива не се начислява.

Група I: Материални запаси

За целите на представянето им в счетоводния баланс, стоково-материалните запаси се оценяват по по-ниската от доставната и нетната реализируема стойност. Разликата се отчита като други текущи разходи за дейността. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с необходимите разходи за завършване на производствения цикъл и разходите, необходими за осъществяване на продажбата.

Статия: Предоставени аванси

В тази статия следва да се посочват авансите за придобиване на материални запаси.

Група II: Вземания

Вземанията се посочват в счетоводния баланс по балансова стойност, която е равна на тяхната отчетна стойност, намалена с обезценката на несъбираемите вземания. Вземанията, чийто падеж настъпва след над една година се посочват отделно за всяка статия като вземания над една година. Тези суми следва да се разглеждат като нетекущите активи.

Статия: Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия.

В тази статия от счетоводния баланс се посочват възникналите в хода на дейността на предприятието вземания от асоциирани и смесени предприятия. Посочват се още и вземанията на отчитащото се предприятие, когато то е асоциирано или смесено на предприятието длъжник.

Група III: Инвестиции

В групата се посочват инвестиции в ценни книжа, държани с цел краткосрочна продажба и реализиране на положителен финансов резултат от маржа. За представянето им в баланса на предприятието, те се оценяват се по справедлива стойност.

Статия: Акции и дялове в предприятия от група

Посочват се притежаваните акции и дялове от капиталите на дъщерни предприятия, които са класифицирани за продажба.

Група IV: Парични средства, в т.ч. отделно се представят паричните средства в брой и в безсрочни депозити.

Следва продължение……

споделяне на връзка

Да изготвим верен счетоводен баланс

Едно мнение по „Да изготвим верен счетоводен баланс

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *