Нови моменти при регистрация по ЗДДС от 2020 г.

dgaccount

Съгласно промените, които се очакват в Закона за данък върху добавената стойност в сила от началото на 2020 г. се предвиждат нови изисквания за регистрация на предприятията по него. Промяната касае случаи, при които две или повече фирми, които са

Провизиите в счетоводството

Провизиите в счетоводството

Отчитане на разходите за провизии по направления на дейността Провизиите са  задължения, поети по силата на договорен или правен ангажимент. Макар и да не са нов отчетен обект, все още представляват известна трудност за практиката. Съгласно НСС и МСС провизиите

Как да бъдем успешни

Как да бъдем успешни

Независимо дали става дума за бизнес начинание или за личен проект винаги началото е трудно. Объркани и разколебани сме, задаваме си много въпроси: откъде да започна, ще се справя ли, струва ли си? Но пък онова силното желание, да докажем

Събития след датата на баланса

dgaccount събития след датата на баланса

Съгласно НСС 10 събития след датата на баланса са събития, които възникват между датата към която е изготвен отчетът и датата, на която е утвърден за публикуване. Събитията след датата на баланса се разграничават в две групи: събития, които доказват

Да изготвим верен счетоводен баланс (продължение)

баланс

(продължение) В пасива на счетоводния баланс се посочват сумата на собствения капитал и на задълженията на предприятието към балансовата дата. Раздел А: Собствен капитал. Собственият капитал е израз на чистата стойност на капитала. Той е равен на нетните активи на

Да изготвим верен счетоводен баланс

Да изготвим верен счетоводен баланс

Счетоводният баланс представя активите, пасивите и собствения капитал на предприятието, като информацията за тях е систематизирана в раздели, групи и статии. За да е верен един счетоводен баланс не означава само сумата на актива и пасива на баланса да са

Промени в ЗДДС от 08.11.2016 г.

В брой 88 от 08 ноември 2016 г. на Държавен вестник е обнародван ЗАКОН за изменение и допълнение на ЗДДС. Промените касаят безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки.  В чл. 6, ал. 4 се създава т. 4, с която се конкретизира, че

По-високи осигуровки през 2017 г.

По-високи осигуровки през 2017 г.

Увеличение на вноската за пенсия през 2017 г. Проектът на бюджета на ДОО за 2017 г., който бе обсъден в Надзорния съвет на НОИ предвижда увеличение на вноската за пенсия с 1 процентен пункт – от 17.8% на 18.8%. Това